ประชุมจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพุทธรักษา (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันพิจารณาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานการอุดมศึกษา

แชร์ข่าวนี้