", $txt); } return ($txt); } ?>

เวปไซด์ใหม่ประกันคลิ๊กที่นี่...

 

 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย
  ราชภัฏบุรีรัมย์
คู่มือประกัน มรภ.บร.2550
คู่มือประกัน มรภ.บร.2551
คู่มือประกันคุณภาพ(นักศึกษา)
รายงานการประเมินตนเอง 2550
รายงานการประเมินตนเอง 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
  ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2551
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบแรก) โดย สมศ.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      - แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
      - ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552      
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  รายงานรอบ 6 เดือน
  รายงานรอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  รายงานรอบ 6 เดือน
  รายงานรอบ 12 เดือน
   
รายงานสรุปผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
รายงานสรุปผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) โดย สมศ.
  - กระบวนการตรวจเยี่ยม
  - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
  - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2550
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2550
  - ผลการประเมินมรภ.บร.1-4 กย.51
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549
  - ผลการประเมินของหน่วยงานระดับคณะ
  - ผลการประเมินของหน่วยงานระดับสำนัก
จำนวนผู้เยี่ยมชม