ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการอบรบหลักสูตรเลขานุการสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการอบรบหลักสูตรเลขานุการสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

สำนักงานมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการอบรบหลักสูตรเลขานุการสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอบพระคุณครับ

<<<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรบที่นี่>>>

แชร์ข่าวนี้