การอบรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดการอบรม เรื่องการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกคณะ ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

แชร์ข่าวนี้