ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates)
1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจและสำนึกในคุณค่าของท้องถิ่น
4. ประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทักษะในวิชาชีพ
6. การคิดเชิงสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการศึกษาเพื่อ “พัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การพัฒนาใน 4 ด้าน คือ
1. พัฒนาคน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาจิตใจ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต
4. พัฒนาความรักความศรัทธา ที่มีต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา”
 สำนึกดี หมายถึง บัณฑิตที่มีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา
 มีความรู้ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถและศักยภาพในวิชาชีพ
 มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 นำชุมชนพัฒนา หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งบทบาทของผู้นำที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โดยวิธีแห่งสันติภาพและเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข